headerother

CESTOVNÍ PODMÍNKY CUBA DIVE s.r.o.

Úvodní ustanovení

CUBA DIVE s.r.o. (dále jen pořadatel) je oficiálním zástupcem touroperátorů-pořadatelů potápěčských akcí na Kubě, a sice AVALON OUTDOOR Inc. (potápěčská část) akcí a PRESS TOURS s.p.a. (doprovodné programy).

Účastník akce

Akce pořadatele jsou určeny zejména kvalifikovaným potápěčům a rybářům, popř. zájemcům o potápěčský výcvik, starším 18 let. Účastník ve věku do 18 let se může zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Účastníkem akce se stává zákazník, tj. fyzická osoba nebo potápěčský klub, vyplněním objednávky a zaplacením příslušné ceny. Svým podpisem na přihlášce stvrzuje účastník skutečnost, že je ze zdravotního hlediska plně schopen účasti na potápěčské akci.

Vznik smluvního vztahu, rezervace

Vyplněním přihlášky a zaplacením zálohy 500 EUR/os. (není-li v konkrétní přihlášce uvedeno jinak) získává objednatel rezervaci v rozsahu a termínu na akci uvedené na přihlášce. Pokud bude požadovaný termín již obsazen, je pořadatel povinen sdělit tuto skutečnost zákazníkovi do sedmi dnů po obdržení přihlášky. V případě, že nebude dohodnut termín náhradní, je pořadatel povinen neprodleně vrátit i složenou zálohu. V zájmu předcházení takovýmto situacím doporučujeme předem (např. telefonicky) obsazenost akce prokonzultovat. Účastníkem akce se objednatel stává zaplacením doplatku ceny. Tento doplatek musí být zaplacen nejpozději šest týdnů před termínem akce, přičemž zaplacením se rozumí den připsání doplatku na účet pořadatele. V případě, že ve stanoveném termínu k zaplacení doplatku nedojde, považuje se účast dotyčného objednatele na akci za stornovanou.

Cena akce

Cena akce je smluvní cenou mezi účastníkem a pořadatelem a zahrnuje služby, které jsou pro akci uvedeny v přihlášce. Za služby, které jsou součástí a které účastník vlastí vinou nevyužije, se sleva neposkytuje. Pořadatel má právo zvýšit cenu akce nejpozději v den rezervace. V případě změny devizových kurzů, cen partnerů pořadatele, popř. dalších okolností, které nemůže prokazatelně pořadatel nijak ovlivnit, je možno změnit cenu akce i později, o této změně musí účastníky neprodleně informovat. Pokud by zvýšení ceny představovalo více než 10% původní ceny, má účastník právo v termínu do 5-ti kalendářních dnů ode dne vyrozumění pořadatelem zrušit akci . V tomto případě vrátí pořadatel účastníkovi celou částku.

Změna a zrušení smlouvy ze strany pořadatele akce

Pořadatel má právo provést v nutných případech změnu ve sjednaných podmínkách dané akce a to nejpozději do třiceti kalendářních dnů před termínem akce a o této změně musí účastníky neprodleně informovat. Nesouhlasí li účastník se změnou, má právo v termínu do 5-ti kalendářních dnů ode dne vyrozumění zrušit svou účast na akci. V tomto případě je mu vrácena celá zaplacená částka. Výjimkou ze shora uvedeného jsou případy změny trasy plavby, leteckého spojení a podobné změny, které v důsledku vyšší moci (špatného počasí, živelné katastrofy, válečného stavu, nebezpečné epidemie, nebezpečné technické závady na letadle či lodi a dalších nepředvídatelných okolností) je nucen provést pořadatel či partner pořadatele (letecká společnost, provozovatel potápěčské základny, hotelů apod.) - za tyto změny pořadatel zodpovědnost nenese. Pořadatel má právo zrušit akci kdykoli před zahájením akce z důvodů nenaplnění minimálního počtu účastníků. V tomto případě vrací pořadatel celou částku.

Zrušení za strany účastníka

Účastník má právo před započetím akce odstoupit z účasti na akci písemným oznámením pořadateli. Zrušení účasti nastává okamžikem doručení tohoto oznámení. Při odstoupení z akce, popřípadě při vyloučení účastníka, je účastník povinen zaplatit pořadateli stornopoplatek

Stornopoplatky:

500 EUR při stornu učiněném účastníkem v období od rezervace do 60 dnů před začátkem akce

100% celk.ceny při stornu učiněném účastníkem v období kratším než 60 dnů před začátkem akce

Velmi doporučujeme uzavření pojistky storna zájezdu (můžeme zajistit u Evropské cestovní pojišťovny).

Práva a povinnosti účastníků

Účastník má právo: reklamovat případné vady poskytovaných služeb a kdykoli před započetím akce zrušit akci za podmínek výše uvedených. V případě reklamace služeb některého z partnerů pořadatele je nezbytné sepsat ihned na místě reklamační zápis za přítomnosti zástupců pořadatele a dotyčného partnera, jinak na tuto reklamaci nebude brán zřetel. Reklamace musí být uplatněna nejpozději do 5 dnů po ukončení akce. Účastník je povinen : zaplatit ve stanoveném termínu sjednanou cenu a prokázat to příslušným dokladem, zajistit si platné cestovní doklady (platný pas), potápěčské doklady a pojištění, chovat se v souladu se zákony navštívených zemí, dbát pokynů pořadatele a chovat se slušně ke spoluúčastníkům. Pas musí být platný minimálně po dobu 6 měsíců po termínu ukončení akce a pořadatel nenese odpovědnost za újmy vzniklé účastníkovi akce v důsledku neplatnosti či omezené platnosti cestovního pasu. V rámci akcí pořádaných pořadatelem je zakázán podmořský rybolov, sběr živých organismů, jakož i další formy drancování mořského dna a to i na nádech. Porušení těchto zásad by mohlo vést k vyloučení účastníka z akce, a to bez náhrady.

Pojistné podmínky

Účast na potápěčských akcích CUBA DIVE s.r.o. je plně na vlastní nebezpečí každého z účastníků. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za újmu na zdraví, životě či majetku účastníka akce vzniklou v souvislosti s touto expedicí. Proto důrazně doporučujeme pojistit se minimálně úrazovým pojištěním a pojištěním léčebných výloh v zahraničí a to i pro případy nehod vzniklých v souvislosti s potápěním, nejlépe však potápěčským pojištěním (DAN, EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA, můžeme zajistit).

Tyto podmínky jsou platné od 1.1. 2007 do odvolání nebo do vydání podmínek nových

Kuba

Kuba je krásná a šťavnatá země s pohnutou minulostí a velkými očekáváními budoucnosti 

Více o Kubě

Potápění na Kubě

Týden na lodi obklopeni žraloky ? Anebo raději potápěčskou pohodičku all incl. hotelu ?

Více potápění

Cestovní služby

Vnitrostátní letenky, víza, pronájmy aut, transfery, golf, služební cesty, stovky hotelů...

Více o cestování

Chcete poslat nabídku ?

Potřebujete poradit ?

Napište nám

info@divingincuba.cz

+420 774 832 315-6