headerother

CESTOVNÍ PODMÍNKY HOPE4OCEAN s.r.o.

Úvodní ustanovení

HOPE4OCEAN s.r.o. (dále jen zprostředkovatel) je oficiálním zástupcem touroperátorů-pořadatelů potápěčských akcí na Kubě, a sice OUTDOOR 74, (potápěčská část akcí), CUBANACAN a HAVANATOURS (doprovodné programy).

Účastník akce

Akce zprostředkovatele jsou určeny zejména kvalifikovaným potápěčům a rybářům, popř. zájemcům o potápěčský výcvik, starším 18 let. Účastník ve věku do 18 let se může zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Účastníkem akce se stává zákazník, tj. fyzická osoba nebo potápěčský klub, vyplněním objednávky a zaplacením příslušné ceny. Svým podpisem na přihlášce stvrzuje účastník skutečnost, že je ze zdravotního hlediska plně schopen účasti na potápěčské akci.

Vznik smluvního vztahu, rezervace

Vyplněním přihlášky a zaplacením zálohy 500 EUR/os. (není-li v konkrétní přihlášce uvedeno jinak) získává objednatel rezervaci v rozsahu a termínu na akci uvedené na přihlášce. Pokud bude požadovaný termín již obsazen, je zprostředkovatel povinen sdělit tuto skutečnost zákazníkovi do sedmi dnů po obdržení přihlášky. V případě, že nebude dohodnut termín náhradní, je zprostředkovatel povinen neprodleně vrátit i složenou zálohu. V zájmu předcházení takovýmto situacím doporučujeme předem (např. telefonicky) obsazenost akce prokonzultovat. Účastníkem akce se objednatel stává zaplacením doplatku ceny. Tento doplatek musí být zaplacen nejpozději šest týdnů před termínem akce, přičemž zaplacením se rozumí den připsání doplatku na účet zprostředkovatele. V případě, že ve stanoveném termínu k zaplacení doplatku nedojde, považuje se účast dotyčného objednatele na akci za stornovanou.

Cena akce

Cena akce je smluvní cenou mezi účastníkem a zprostředkovatelem a zahrnuje služby, které jsou pro akci uvedeny v přihlášce. Za služby, které jsou součástí a které účastník vlastí vinou nevyužije, se sleva neposkytuje. Zprostředkovatel má právo zvýšit cenu akce nejpozději v den rezervace. V případě změny devizových kurzů, cen partnerů pořadatele, popř. dalších okolností, které nemůže prokazatelně zprostředkovatel nijak ovlivnit, je možno změnit cenu akce i později, o této změně musí účastníky neprodleně informovat. Pokud by zvýšení ceny představovalo více než 10% původní ceny, má účastník právo v termínu do 5-ti kalendářních dnů ode dne vyrozumění zprostředkovatelem zrušit akci . V tomto případě vrátí zprostředkovatel účastníkovi celou částku.

Změna a zrušení smlouvy ze strany zprostředkovatele akce

Zprostředkovatel má právo provést v nutných případech změnu ve sjednaných podmínkách dané akce a to nejpozději do třiceti kalendářních dnů před termínem akce a o této změně musí účastníky neprodleně informovat. Nesouhlasí li účastník se změnou, má právo v termínu do 5-ti kalendářních dnů ode dne vyrozumění zrušit svou účast na akci. V tomto případě je mu vrácena celá zaplacená částka. Výjimkou ze shora uvedeného jsou případy změny trasy plavby, leteckého spojení a podobné změny, které v důsledku vyšší moci (špatného počasí, živelné katastrofy, válečného stavu, nebezpečné epidemie, nebezpečné technické závady na letadle či lodi a dalších nepředvídatelných okolností) je nucen provést pořadatel či partner pořadatele (letecká společnost, provozovatel potápěčské základny, hotelů apod.) - za tyto změny zprostředkovatel zodpovědnost nenese. Zprostředkovatel má právo zrušit akci kdykoli před zahájením akce z důvodů nenaplnění minimálního počtu účastníků. V tomto případě vrací zprostředkovatel celou částku.

Zrušení za strany účastníka

Účastník má právo před započetím akce odstoupit z účasti na akci písemným oznámením zprostředkovateli. Zrušení účasti nastává okamžikem doručení tohoto oznámení. Při odstoupení z akce, popřípadě při vyloučení účastníka, je účastník povinen zaplatit zprostředkovateli stornopoplatek

Stornopoplatky:

500 EUR při stornu učiněném účastníkem v období od rezervace do 60 dnů před začátkem akce

100% celk.ceny při stornu učiněném účastníkem v období kratším než 60 dnů před začátkem akce

Velmi doporučujeme uzavření pojistky storna zájezdu (můžeme zajistit u Evropské cestovní pojišťovny).

Práva a povinnosti účastníků

Účastník má právo: reklamovat případné vady poskytovaných služeb a kdykoli před započetím akce zrušit akci za podmínek výše uvedených. V případě reklamace služeb některého z partnerů zprostředkovatele je nezbytné sepsat ihned na místě reklamační zápis za přítomnosti zástupců pořadatele a dotyčného partnera, jinak na tuto reklamaci nebude brán zřetel. Reklamace musí být uplatněna nejpozději do 5 dnů po ukončení akce. Účastník je povinen : zaplatit ve stanoveném termínu sjednanou cenu a prokázat to příslušným dokladem, zajistit si platné cestovní doklady (platný pas), potápěčské doklady a pojištění, chovat se v souladu se zákony navštívených zemí, dbát pokynů pořadatele a chovat se slušně ke spoluúčastníkům. Pas musí být platný minimálně po dobu 6 měsíců po termínu ukončení akce a zprostředkovatel nenese odpovědnost za újmy vzniklé účastníkovi akce v důsledku neplatnosti či omezené platnosti cestovního pasu. V rámci akcí pořádaných zprostředkovatelem je zakázán podmořský rybolov, sběr živých organismů, jakož i další formy drancování mořského dna, a to i na nádech. Porušení těchto zásad by mohlo vést k vyloučení účastníka z akce, a to bez náhrady.

Pojistné podmínky

Účast na potápěčských akcích HOPE4OCEAN s.r.o. je plně na vlastní nebezpečí každého z účastníků. Pořadatel ani zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za újmu na zdraví, životě či majetku účastníka akce vzniklou v souvislosti s touto expedicí. Proto důrazně doporučujeme pojistit se minimálně úrazovým pojištěním a pojištěním léčebných výloh v zahraničí a to i pro případy nehod vzniklých v souvislosti s potápěním, nejlépe však potápěčským pojištěním (DAN, EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA, můžeme zajistit).

Tyto podmínky jsou platné od 4.6. 2020 do odvolání nebo do vydání podmínek nových

Kuba

Kuba je krásná a šťavnatá země s pohnutou minulostí a velkými očekáváními budoucnosti 

Více o Kubě

Potápění na Kubě

Týden na lodi obklopeni žraloky ? Anebo raději potápěčskou pohodičku all incl. hotelu ?

Více potápění

Cestovní služby

Vnitrostátní letenky, víza, pronájmy aut, transfery, golf, služební cesty, stovky hotelů...

Více o cestování

Chcete poslat nabídku ?

Potřebujete poradit ?

Napište nám

info@divingincuba.cz

+420 774 832 315-6